Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

НЕЙРО-НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

науково-аналітичний журнал

Журнал присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямі моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію теорії нечітких множин, нечіткої логіки, нейронних мереж, еволюційних алгоритмів та інших інтелектуальних технологій. Журнал орієнтований насамперед на науковців і фахівців у галузі економіки та фінансів, які займаються розробкою і застосуванням математичних методів та моделей для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем та процесів.

Заснований у 2011 році. Виходить один раз на рік.

Засновник та видавець: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18370-7170Р, видане Державною реєстраційною службою України 27.10.2011

ISSN 2415-3516 (Online), ISSN 2306-3289 (Print)

Журнал видається англійською мовою.

Особливості журналу

- Ми пропагуємо лише автентичні та якісні дослідницькі роботи

- Отримання швидкої відповіді на запити

- Електронний журнал із відкритим доступом

- Безкоштовна публікація статей

- Безкоштовне присвоєння унікального DOI кожній опублікованій статті

- Досвідчена рада членів редакції та рецензентів

- Ні плагіату

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

scientific journal

The journal is dedicated to the spread of the results of theoretical and practical research in the modeling of economic systems and processes based on the tools of fuzzy set theory, fuzzy logic, neural networks, evolutionary algorithms and other intelligent techniques. The journal is aimed primarily at scientists and experts in the field of economics and finance, which are engaged in the development and application of mathematical methods and models for the analysis and forecasting of economic systems and processes.

The journal is founded in 2011. The journal is annual.

Founder and Publisher: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.

Certificate of state registration КВ № 18370-7170Р, issued by the State Registration Service of Ukraine 27.10.2011

ISSN 2415-3516 (Online), ISSN 2306-3289 (Print)

The journal is published in English.

Journal Features

-    We promote only authentic and qualitative research work

-    Very quick response to queries

-    Open access e-Journal

-    Free of cost publication

-    Free of cost Unique DOI assigned to every published article

-    Extensive and Experienced board of Editorial and Reviewer Member

-    Say No to Plagiarism