Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Шановні колеги!

Згідно з вимогами ухвали ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 до публікації статей в періодичних наукових виданнях стаття повинна мати такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання мети і задач дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
 • список використаних літературних джерел.

Стаття повинна містити вагомі наукові результати, які можуть носити як теоретичний (здійснювати внесок в розвиток теорії та методології нейронних мереж чи нечіткої логіки), так і практичний характер (містити розв’язок конкретної прикладної задачі з побудовою економіко-математичних моделей, їх програмною реалізацією та експериментальним дослідженням їх ефективності).

Стаття в електронному вигляді англійською мовою надсилається на адресу matviychuk@kneu.edu.ua.

Файли називати прізвищем першого автора латинськими літерами (наприклад, Savina.doc).

Детальний опис вимог до наукових статей для подання до науково-аналітичного журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» можна завантажити нижче.

Вимоги до наукових статей, що подаються до науково-аналітичного журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці»


Dear colleagues!

The paper should contain the following elements:

 • The problem’s formulation and its relationship to important scientific and practical tasks;
 • The analysis of recent research and publications;
 • Allocation of unsolved aspects of the problem, which the paper is dedicated;
 • Setting the purpose and objectives of the study;
 • Methodology and main results;
 • The conclusions and recommendations for further research in this direction;
 • References.

The papers must contain significant research results that provide theoretical (make a contribution to the development of the neural networks or fuzzy logic theory and methodology) and practical (contain the solution of specific applied problem and mathematical economic models’ construction, their software implementation and experimental studies of their effectiveness) properties.

The electronic form of paper in English should be sent to the email: matviychuk@kneu.edu.ua.

File should be named after the surname of the first author in Latin letters (for example, Savina.doc).

A detailed description of the requirements for scientific papers’ submission to the scientific and analytical journal "Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics" can be downloaded below.

The requirements to the papers submitted to scientific and analytical journal "Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics".