Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Статті можуть бути відхилені редакцією, якщо, вважається, що робота не відповідає етичним нормам. Плагіат в будь-якій формі є серйозним порушенням основних принципів освіти, наукових досліджень, і його не можна допускати.

Етична політика журналу Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці відповідає рекомендаціям Комітету з питань етики публікацій (COPE) (http://publicationethics.org/). Цієї політики дотримуються всі автори, редактори та рецензенти, які працюють з журналом Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці.

Нижче представлена коротка інформація щодо обов’язків усіх причетних до випуску журналу, з якими детальніше можна ознайомитися в оригіналі документів.

 Обов'язки авторів:

-Автори статей несуть повну відповідальності за зміст, оригінальність роботи, правдиві дані і те, що стаття подана виключно для розгляду і публікації в Науковому журналі «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці». У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, вони мають бути відповідним чином цитовані. Запозичення, а також плагіат, в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без творчої переробки і власного авторського бачення, редакцією журналу до публікації не приймаються.

-Подання одного і того самого рукопису більш ніж в один часопис одночасно є неетичною і неприпустимою поведінкою. Автору не слід представляти для розгляду вже опубліковану статтю в іншому журналі. Авторам не слід представляти для розгляду вже опубліковані матеріали. У разі повторної публікації має бути зроблене посилання на раніше опубліковану статтю і вказано, в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої.

-Автори повинні дотримуватись умов конфіденційності. Інформацію, отриману у приватній розмові, під час листування або обговорення із третіми особами, не слід використовувати, без отримання від них відкритого письмового дозволу. Інформація, отримана в ході конфіденційної діяльності, наприклад, під час рецензування рукописів, не повинна бути використана без явно вираженого письмового дозволу з боку автора інформації, залученого в таку конфіденційну діяльність.

-Авторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування або інтерпретацію результатів дослідження. Необхідно гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті необхідно вказати всіх осіб, які зробили істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведенні роботи або інтерпретацію результатів поданої роботи. Іншим особам, які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори несуть публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо давати прізвища, які не брали участь в дослідженні.

-У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування слід негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткий термін. Якщо редакція журналу дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно виправити їх, або ж надати редакції докази правильності представленої ним інформації.

- Автори зобов’язані виправити помилки, врахувати рекомендації, надані рецензентами журналу.

 Обов'язки редакторів:

-Редактор журналу несе відповідальність за рішення щодо публікації статті. Редактор має керуватися політикою журналу і обмежуватися законодавчими вимогами, які діють стосовно порушення авторських прав та плагіату.

-Оцінювання рукописів виключно на основі їхніх академічних та інтелектуальних заслуг, без огляду на расу, вік, стать, етнічне походження, релігійне переконання, громадянство, політичну орієнтацію чи соціальний клас тощо.

-Редактор та редакція не повинні розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, окрім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакторських радників та видавця. Редактори гарантують, що подані матеріали залишаються конфіденційними під час перегляду.

-Забезпечення того, що неопубліковані матеріали, що розкриваються у поданому рукописі, не використовуються у власних дослідженнях редактора без явної письмової згоди автора.

-Редактор не повинен брати участь у прийнятті рішень щодо публікації статті, яку він написав сам або члени його сім'ї чи колеги, або які стосуються статей, до яких редактор має інтерес.

- Бути готовими до публікування виправлень, роз’яснень, реакцій та вибачень, коли це необхідно.

 Обов'язки рецензентів:

-Дотримання конфіденційності: будь-які рукописи, отримані на рецензію, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися рецензією чи інформацією про статтю ні з ким та контактувати з авторами безпосередньо без дозволу редактора. Неопубліковані матеріали, розкриті у поданій статті, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без чіткої письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані шляхом експертної оцінки, повинні зберігатися в таємниці та не використовуватися для особистої вигоди.

- Дотримання етичних норм: рецензент повинен бути уважним до потенційних етичних питань у статті і повинен доводити цю інформацію до редактора, включаючи будь-яку істотну схожість або збіг між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом, про який рецензент має особисті знання.

- Оцінку статті необхідно проводити об’єктивно: рецензенти повинні знати про будь-які особисті упередження, які вони можуть мати, і враховувати це при перегляді документа. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні чітко висловлювати свою думку, наводячи аргументи. Якщо рецензент припускає, що автор включає цитування рецензентів, це повинно бути з справжніх наукових причин, а не з метою збільшення кількості цитувань рецензента щоб посилити видимість їхньої роботи.

Обов'язки видавця:

Видавець відіграє допоміжну, інвестиційну та виховну роль в процесі наукової комунікації, але також несе кінцеву відповідальність за забезпечення того, щоб в його виданнях публікувалися передові матеріали.


Manuscripts may be rejected by the editorial office if, it is felt, that the work was not carried out within an ethical framework. Plagiarism in any form constitutes a serious violation of the most basic principles of education, research and scholarship and cannot be tolerated.

The ethical policy of Neuro-fuzzy modeling techniques in economics journal follows the Committee on Publication Ethics (COPE) recommendations (http://publicationethics.org/). COPE aims to define best practice in the ethics of scholarly publishing and to assist editors, editorial board members, owners of journals and publishers to achieve this.

This policy details the responsibilities of all authors, editors and reviewers working with and for Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics Journal. 

In following part we present only a little information - please check the original documents. 

Duties of Authors:

- Authors of the articles are fully responsible for the content, originality of the work, truthfulness of data and the fact that the article is submitted for review and publication solely in the Scientific Journal Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics. If they have used the work and/or statements of others, this must be appropriately cited or referenced. Plagiarism in any forms, including quotations or paraphrasing of substantial parts of another’s paper (without attribution), “passing off” another’s paper as the author’s own or claiming results from research conducted by others, constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Articles that are a compilation of published previously materials of other authors (without their own creative and authoring interpretation) are not accepted for publication.

 - Authors should not publish in more than one primary publication, materials describing essentially the same research. Submission of a manuscript concurrently to more than one journal is unethical publishing behavior and unacceptable. Authors should not submit for consideration a manuscript that has already been published in another journal. The primary reference must be cited in the secondary publication.

 - Authors should respect confidentiality. Information obtained privately (from conversation, correspondence or discussion with third parties) must not be used or reported without explicit, written permission from the source. Information obtained in the course of providing confidential services, such as refereeing manuscripts, should not be used without the explicit written permission of the author(s) of the work involved in these services.

 - Only persons who have made substantive intellectual contributions to the conception, design, execution, or analysis of the study should be listed as authors. All co-authors who have made significant contributions to execution, data acquisition or interpretation of the work should be included in the author list. Other participants, who provide technical help, writing and editing assistance, general support, should be acknowledged in the “Acknowledgments” section. The corresponding author should ensure that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and agreed to its submission for publication. All persons named in the paper as authors are responsible for the content of the work. If the article is a multidisciplinary work, the co-author may be responsible for his/her personal contribution, reserving a collective responsibility for the general result. A person who has not participated in research must not be listed as an author.

 - When authors discover significant errors or inaccuracies in their submitted or published work, they must promptly notify the journal’s editor and cooperate with them either to nullify or to correct the paper as soon as possible. If the Editorial Board learns from a third party that a published work contains significant errors, the authors must promptly correct the paper or provide evidence to the journal editor of the correctness of the paper.

 - The authors are obliged to correct the errors and to take into consideration the recommendations provided by reviewers of the journal.

 Duties of Editors:

- The editor of a peer-reviewed journal is solely and independently responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editor may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism.

- Evaluating manuscripts exclusively on the basis of their academic and intellectual merit, without regard to the author(s)’ race, age, gender, ethnic origin, religious belief, citizenship, political orientation or social class, other.

- Editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher. Editors will ensure that material submitted remains confidential while under review.

- Ensuring that unpublished materials disclosed in a submitted manuscript are not used in an editor’s own research without the express written consent of the author.

- The editor must not be involved in decisions about papers which s/he has written him/herself or have been written by family members or colleagues, or which relate to products or services in which the editor has an interest.

- Publishing corrections, clarifications, retractions and apologies whenever needed.

 Duties of Reviewers:

- Hold Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. Reviewers must not share the review or information about the paper with anyone or contact the authors directly without permission from the editor. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 - Alertness to ethical issues: the reviewer should be alert to potential ethical issues in the paper and should bring these to the attention of the editor, including any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge.

 - Standards of objectivity and competing interests: reviews should be conducted objectively. Reviewers should be aware of any personal bias they may have and take this into account when reviewing a paper. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments. If a reviewer suggests that an author includes citations to the reviewer’s (or their associates’) work, this must be for genuine scientific reasons and not with the intention of increasing the reviewer’s citation count or enhancing the visibility of their work (or that of their associates).

 Duties of the Publisher:

The publisher has a supporting, investing and nurturing role in the scholarly communication process, but is also ultimately responsible for ensuring that best practice is followed in its publications.