Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана запрошує Вас до публікацій у науково-аналітичному журналі «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці».

Для участі у формуванні чергового номеру журналу необхідно подати на електронну адресу matviychuk@kneu.edu.ua електронний варіант статті, оформлений згідно вимог, викладених у відповідному розділі «Вимоги до статей».

Результати досліджень, а також висловлені у статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації, наданої у статтях, несуть автори. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Редакція зберігає право на літературну редакцію текстів за погодженням коректури з авторами.

Надані матеріали не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

Редакція може не включити статтю в журнал у разі негативної рецензії з боку членів редакційної колегії.

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman invites you to publications in scientific journal "Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics".

To participate in the next issue of the journal should be submitted by e-mail matviychuk@kneu.edu.ua electronic version of the paper, designed according to the requirements set forth in the section "Requirements for the papers".

Research results, as well as opinions expressed in papers, may not coincide with the point of view of the editorial board. Authors are responsible for the accuracy of the information provided in the papers, as well as in cases of plagiarism detection.

The editors retain the right to literary editing of texts upon agreement of the proofs with the authors.

Provided material may not be published in other scientific journals.

Editors may not include a paper in the journal in case of negative reviews from members of the Editorial Board.