Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана запрошує Вас до публікацій у науково-аналітичному журналі «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці».

Для участі у формуванні чергового номеру журналу необхідно подати на електронну адресу editor@nfmte.com:

 • заявку, у якій необхідно повідомити наступну інформацію:
 • Назва статті українською мовою
 • Назва статті російською мовою
 • Назва статті англійською мовою
 • П.І.Б. автора українською мовою
 • П.І.Б. автора російською мовою
 • П.І.Б. автора англійською мовою
 • Науковий ступінь, вчене звання
 • Місце роботи
 • Посада
 • Контактний телефон
 • E-mail
 • Поштова адреса
 • Прим. Уся ця інформація подається на кожного автора (крім назви статті та поштової адреси, які даються один раз на весь авторський колектив);
 • електронний варіант статті, оформлений згідно вимог, викладених у відповідному розділі «Вимоги до статей».

Викладені у статтях результати досліджень, а також висловлені у статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації, наданої у статтях, несуть автори. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.


Редакція може не включити статтю в журнал у разі негативної рецензії з боку членів редакційної колегії.

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman invites you to publications in scientific journal "Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics".

To participate in the next issue of the journal should be submitted by e-mail editor@nfmte.com:

 • an application form which should contain the following information:
 • Title of the paper in English
 • The author’s last name and first name in English
 • Academic degree, academic title
 • Organization
 • Position
 • Phone number
 • E-mail
 • Mailing address
 • The comments: All of this information is supplied to each author (except for the title and mailing address, which are given once for all authors)
 • electronic version of the paper, designed according to the requirements set forth in the section "Requirements for the papers".

The presented results of research, as well as expressed in the papers opinions may not coincide with the editorial board. Authors are responsible for the accuracy of the information provided in the papers, as well as in cases of plagiarism detection.

The editors reserve the right to make minor editorial literary texts and reduction while preserving the author's style.

Provided material may not be published in other scientific journals.

Editors may not include a paper in the journal in case of negative reviews from members of the Editorial Board.