Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення

System for assessing the level of use of the strategic potential of an enterprise and making decisions to increase it

DOI:

10.33111/nfmte.2012.037

Анотація: У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповідні структурну та математичну моделі визначення рівня використання стратегічного потенціалу підприємства, в основу яких покладено математичний апарат нечіткої логіки та нейронних мереж. Розроблені моделі дозволяють не розглядати усі комбінації параметрів при прийнятті результуючого рішення, що суттєво підвищує швидкість оброблення інформації, надають можливість враховувати різноякісні їх типи, динамічно змінювати множину оцінювальних показників у швидкоплинних умовах внутрішнього та зовнішнього середовищ. Наведено особливості побудови комплексної цільової програми підвищення рівня використання стратегічного потенціалу, що дозволяє визначити основні напрямки фінансування та здійснити ефективний розподіл обмежених ресурсів підприємства.
Abstract: There are developed the methodological approach and constructed the appropriate structural and mathematical models of assessment the level of the strategic potential of enterprise in the article, which are based on mathematical tool of fuzzy logic and neural networks.
The developed models allow not to consider all combinations of parameters at making decision, which significantly increases the speed of information processing, make it possible to consider its different nature, change the set of valuation parameters dynamically under conditions of variable internal and external environments. The peculiarities of complex target program of strategic potential using improvement constructing are presented. It allows identifying the main areas of funding and making efficient allocation of scarce resources.
Ключові слова: Стратегічний потенціал підприємства, нечітка логіка, нейронна мережа Хопфілда, комплексна цільова програма.
Key words: The strategic potential of enterprise, fuzzy logic, Hopfild’s neural network, complex target program.
УДК: 519.866+005.21:658
UDC: 519.866+005.21:658
To cite paper
In APA style
Azarova, A., & Antoniuk, O. (2012). System for assessing the level of use of the strategic potential of an enterprise and making decisions to increase it. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 1, 37-64. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.037
In MON style
Азарова А., Антонюк О. Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2012. № 1. С. 37-64. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.037 (дата звернення: 22.02.2024).
With transliteration
Azarova, A., Antoniuk, O. (2012) Systema otsiniuvannia rivnia vykorystannia stratehichnoho potentsialu pidpryiemstva ta pryiniattia rishen shchodo yoho pidvyshchennia [System for assessing the level of use of the strategic potential of an enterprise and making decisions to increase it]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 1. pp. 37-64. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.037 [in Ukrainian] (accessed 22 Feb 2024).
# 1 / 2012 # 1 / 2012
60
Views
0
Downloads
0
Cited by

 1. Берсуцкий А. Я. Управление ресурсным потенциалом предприятия: модели и методы / А. Я. Берсуцкий. — Донецк: ДонУЕП, 2010. — 203 с.
 2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посібник / В. В. Вітлінський. — К. : КНЕУ, 2003. — 408 с.
 3. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 584 с.
 4. Галіцин В. К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: монографія / В. К. Галіцин, О. П. Суслов, Ю. О. Кубрушко. — К.: КНЕУ, 2005. — 166 с.
 5. Клебанова Т. С. Модели и методы координации в крупномасштабных системах : монография / Т. С. Клебанова, Ч. Х. Мондована. — Харьков : Бизнес-Информ, 2002. — 138 с.
 6. Клименюк Н. Н. Моделирование предплановых решений в управлении производством / Н. Н. Клименюк, И. Н. Ляшенко, Л. А. Калишук, А. И. Килиевич. —К. : Вища школа, 1984. — 128 с.
 7. Лысенко Ю. Г. Экономика и кибернетика предприятия: Современные инструменты управления : монография, 2-е изд. / Ю. Г. Лысенко. — Донецк: ООО «Юго-восток, Лтд», 2006. — 356 с.
 8. Лук’яненко І. Г. Динамічні макроекономічні моделі. Новий концептуальний підхід / І. Г. Лук’яненко. — К. : КМ Академія, 2003. — 50 с.
 9. МатвійчукА. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки : монографія / А. В. Матвійчук. — К. : КНЕУ, 2007. — 264 с.
 10. Суслов О. П. Програмно-цільове управління: аспекти моделювання / О. П. Суслов, В. А. Вишневська. — К. : Знання, 1998. — 115 с.
 11. Ткаченко І. С. Методологічні засади оцінки розвитку малого та середнього бізнесу регіону :монографія / І. С. Ткаченко, О. М. Мороз. — Вінниця : Теза, 2006. — 204 с.
 12. Шарапов О. Д. Сучасні методи дослідження складних фінансовоекономічних систем / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов // Вісник Української академії банківської справи. — 2006. — Вип. 20. —С. 100—110.
 13. Zadeh L. Fuzzy Sets// Information and Control. — 1965. — № 8. — P. 338—353.
 14. Miller G. А. The Magic Number Seven Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information // Psychological Review. — 1956. — № 63. — P. 81-97.
 15. Тоценко В. Г. Об одном подходе к поддержке принятия решений при планировании исследований и развития. Метод целевого динамического оценивания альтернатив / В. Г. Тоценко // Проблемы управления и информатики. — 2001. — №2. — С. 127—139.
 16. Hopfield J. J. Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities // Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. — 1982. —Vol. 79. — P. 2554—2558.
 17. Антонюк О. В. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства з використанням нейронної мережі Хопфілда / О. В. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 6. — С. 115—121.
 18. Азарова А. О. Математичне моделювання конкурентної сили підприємства з використанням нечітко-нейронних технологій / А. О. Азарова, О. В. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільності світової економіки». — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2009. —340 с. — С. 293—296.