Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення

System for assessing the level of use of the strategic potential of an enterprise and making decisions to increase it

DOI:

10.33111/nfmte.2012.037

Анотація: У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповідні структурну та математичну моделі визначення рівня використання стратегічного потенціалу підприємства, в основу яких покладено математичний апарат нечіткої логіки та нейронних мереж. Розроблені моделі дозволяють не розглядати усі комбінації параметрів при прийнятті результуючого рішення, що суттєво підвищує швидкість оброблення інформації, надають можливість враховувати різноякісні їх типи, динамічно змінювати множину оцінювальних показників у швидкоплинних умовах внутрішнього та зовнішнього середовищ. Наведено особливості побудови комплексної цільової програми підвищення рівня використання стратегічного потенціалу, що дозволяє визначити основні напрямки фінансування та здійснити ефективний розподіл обмежених ресурсів підприємства.
Abstract: There are developed the methodological approach and constructed the appropriate structural and mathematical models of assessment the level of the strategic potential of enterprise in the article, which are based on mathematical tool of fuzzy logic and neural networks.
The developed models allow not to consider all combinations of parameters at making decision, which significantly increases the speed of information processing, make it possible to consider its different nature, change the set of valuation parameters dynamically under conditions of variable internal and external environments. The peculiarities of complex target program of strategic potential using improvement constructing are presented. It allows identifying the main areas of funding and making efficient allocation of scarce resources.
Ключові слова: Стратегічний потенціал підприємства, нечітка логіка, нейронна мережа Хопфілда, комплексна цільова програма.
Key words: The strategic potential of enterprise, fuzzy logic, Hopfild’s neural network, complex target program.
УДК: 519.866+005.21:658
UDC: 519.866+005.21:658
To cite paper
In APA style
Azarova, A., & Antoniuk, O. (2012). System for assessing the level of use of the strategic potential of an enterprise and making decisions to increase it. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 1, 37-64. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.037
In MON style
Азарова А., Антонюк О. Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2012. № 1. С. 37-64. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.037 (дата звернення: 22.07.2024).
With transliteration
Azarova, A., Antoniuk, O. (2012) Systema otsiniuvannia rivnia vykorystannia stratehichnoho potentsialu pidpryiemstva ta pryiniattia rishen shchodo yoho pidvyshchennia [System for assessing the level of use of the strategic potential of an enterprise and making decisions to increase it]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 1. pp. 37-64. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.037 [in Ukrainian] (accessed 22 Jul 2024).
# 1 / 2012 # 1 / 2012
Download Paper
114
Views
25
Downloads
0
Cited by