Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Оцінювання ефективності управління якістю організації виробничого процесу на машинобудівному підприємстві

Evaluation of efficiency in controlling over the quality of manufacturing process organization on machine engineering enterprise

DOI:

10.33111/nfmte.2014.003

Анотація: Стаття присвячена питанню підвищення результативності діяльності підприємства на прикладі аналізу діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано, що підвищення результативності діяльності виробничого підприємства є наслідком покращання ефективності управління якістю організації виробничого процесу, яке досягнуто шляхом застосування багатокритеріального аналізу до розв’язання задачі управління якістю діяльності підприємств. Обґрунтовано доцільність застосування методу нечіткого багатокритеріального аналізу при виборі найкращого варіанта управління якістю діяльності. За даним методом багатокритеріальний аналіз при виборі найкращого варіанту проекту управління якістю організації виробничого процесу здійснюється на основі парних порівнянь альтернатив. Такий підхід зручніший для експерта і є перевагою запропонованого методу. В результаті дослідження сформовано критерії оцінювання варіантів формування альтернатив: ступінь проробки проекту; очікуваний ефект; ризики; швидкість формування системи управління якістю; перспективи розвитку системи управління якістю; вартість проекту. Особливістю запропонованого методу є застосування принципу Белмана-Заде, згідно якого компенсація недоліку одних показників надлишком інших є неприпустимою. Як розв’язок, вибирається альтернатива, яка одночасно задовольняє усім критеріям найбільшою мірою. На конкретному прикладі продемонстровано як, використовуючи вибраний набір критеріїв, із застосуванням розробленого підходу сформувати бажану систему управління якістю організації виробничого процесу на підприємстві з очікуваною ефективністю.
Abstract: The paper considers the issue of improving the performance in enterprise activity analyzing the rating example results of the machine engineering enterprise. The improvement of the enterprise activity efficiency had been proven to be the result of enhancement in controlling over the quality of manufacturing process organization, achieved by applying the multi criteria analysis to the solution of the task of controlling over the enterprise performance quality. There had been substantiated the appropriateness of using the method of fuzzy multi criteria analysis as an alternative to the best variant in cont- rolling over the performance quality. The above method enables to use the multi criteria analysis for choosing the best variant of the quality controlling project aimed at organizing the manufacturing process on the bases of pair wise comparison of the alternatives. Such an approach is suitable for the expert and is an advantage of the suggested method. The research resulted in the formulation of criteria for the evaluation of alternative variants: the degree of project preparation; expected effect; risks; quick development of the system for quality control; perspectives for the development of quality control system; project cost. One of the main characteristics of the suggested method is the application of the Zadeh-Bellman principle, following which the compensation for the drawbacks of some factors by the excess of the other is impossible. The solution is an alternative to be chosen, which simultaneously satisfies all the criteria for the most part. The specific example demonstrates the way the chosen set of criteria and the application of the developed approach forms the desired system for enterprise quality control with the expected efficiency.
Ключові слова: Ефективність управління, якість організації виробничого процесу, багатокритеріальний аналіз, нечіткі множини, парні порівняння.
Key words: Management efficiency, quality of the production process, multi criteria analysis, fuzzy sets, pairwise comparisons.
УДК: 332.14
UDC: 332.14

JEL: C53 C61 M11

To cite paper
In APA style
Balzan, M. (2014). Evaluation of efficiency in controlling over the quality of manufacturing process organization on machine engineering enterprise. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 3, 3-22. http://doi.org/10.33111/nfmte.2014.003
In MON style
Бальзан М. Оцінювання ефективності управління якістю організації виробничого процесу на машинобудівному підприємстві. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2014. № 3. С. 3-22. http://doi.org/10.33111/nfmte.2014.003 (дата звернення: 17.04.2024).
With transliteration
Balzan, M. (2014) Otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia yakistiu orhanizatsii vyrobnychoho protsesu na mashynobudivnomu pidpryiemstvi [Evaluation of efficiency in controlling over the quality of manufacturing process organization on machine engineering enterprise]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 3. pp. 3-22. http://doi.org/10.33111/nfmte.2014.003 [in Ukrainian] (accessed 17 Apr 2024).
# 3 / 2014 # 3 / 2014
Download Paper
78
Views
4
Downloads
0
Cited by