Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Моделювання оцінки іміджу туристично-рекреаційного регіону

Modeling estimates the image of the tourism region

DOI:

10.33111/nfmte.2015.003

Анотація: Стаття присвячена побудові економіко-математичної моделі оцінювання рівня сформованості іміджу регіону як складової попотенціалу розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Проаналізовано сутність іміджу та процесу його формування для регіону, в якому розвивається туристично-рекреаційний комплекс. Побудовано структурну модель інформаційних потоків формування іміджу туристичного регіону.
Запропоновано метод оцінювання ступеня сформованості іміджу туристичного регіону. Побудована в рамках розробленого методу економіко-математична модель враховує найважливіші функціональні складові іміджу туристичного регіону та дозволяє одержати не лише чисельну оцінку іміджу, але і рівень його сформованості. В основу моделі покладено методологію та апарат нечіткої математики, які дозволяють у більшій мірі врахувати той факт, що складові іміджу є слабкоформалізованими змінними.
Застосування розробленої моделі для оцінки рівня сформованості іміджу курорту Анталія (Туреччина) на підставі оброблення експертної інформації представників туристичних фірм підтвердило її адекватність.
Одержані оцінки дають змогу, по-перше, зробити висновки щодо тих функціональних складових іміджу, що потребують вдосконалення, по-друге, порівнювати різні туристично-рекреаційні комплекси за рівнем сформованості іміджу, який є довгостроковим інструментом управління очікуваннями і потребами різних цільових груп: мешканців регіону, підприємців, рекреантів, керівництва регіону і країни.
Abstract: The article deals with building of the economic and mathematical model of evaluating the level of formation of the regional image as a component potential of a regional tourist and recreational complex development. It’s analyzed the essence of the image and the process of its formation in the region, in which tourist and recreational complex is being developed. It was built the structural model of information flows forming the image of tourism in the region.
The method of evaluating the degree of formation of the image of tourist region was offered. Built as a part of the proposed method of economic and mathematical model takes into account the most important functional elements of the tourist image of the region and allows to receive not only a numerical evaluation not only of the image, but also its level of development. In the basis of the model was put the methodology of fuzzy mathematics, which enables to consider to a greater extent the fact that the components of the image are week formalized variables.
The application of the developed model for assessment the level of formation of the image of the resort Antalya (Turkey) on the basis of processing expert information of the travel agencies representatives that confirmed its adequacy.
Received evaluations let us, firstly, to draw conclusions about those functional components of the image that need improvement, and secondly, to compare different tourist and recreational complexes in terms of formation of the image, which is a long-term tool for managing expectations and needs of different target groups: region dwellers, entrepreneurs, tourists, leaders of the region and country.
Ключові слова: Туристично-рекреаційний комплекс, імідж регіону, рівень сформованості іміджу, модель, метод нечіткого логічного виведення.
Key words: Tourist and recreational complex, the image of the region, level of image formation, model, fuzzy inference method.
УДК: 338.486.41:[005.336.6:332.14]
UDC: 338.486.41:[005.336.6:332.14]

JEL: C35 C52 Q26 R15

To cite paper
In APA style
Hrabarіev, A. (2015). Modeling estimates the image of the tourism region. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 4, 3-17. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.003
In MON style
Грабарєв А. Моделювання оцінки іміджу туристично-рекреаційного регіону. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2015. № 4. С. 3-17. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.003 (дата звернення: 22.07.2024).
With transliteration
Hrabarіev, A. (2015) Modeliuvannia otsinky imidzhu turystychno-rekreatsiinoho rehionu [Modeling estimates the image of the tourism region]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 4. pp. 3-17. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.003 [in Ukrainian] (accessed 22 Jul 2024).
# 4 / 2015 # 4 / 2015
Download Paper
120
Views
23
Downloads
0
Cited by