Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах

Fuzzy approach to information risks’ measurement in CRM-systems

DOI:

10.33111/nfmte.2016.199

Анотація: У статті проведено аналіз світового досвіду з управління інформаційними ризиками та обґрунтовано необхідність створення комплексного підходу до оцінювання рівня інформаційних ризиків як у корпоративних системах загалом, так і CRM-системах зокрема. Такий підхід передбачає систематизований аналіз усіх складових якості та безпеки інформації, що впливають на ефективність використання засобів і механізмів захисту інформації в CRM-системах. Розроблено економіко-математичну модель на підґрунті інструментарію теорії нечітких множин і нечіткої логіки, що дозволяє враховувати в аналізі інформаційних ризиків на підприємстві як кількісні характеристики інформаційних систем, так і якісні та нормативні показники, враховувати експертні знання в предметній області та здійснювати налаштування моделей на реальних прикладах створення систем безпеки в інформаційному середовищі.
Abstract: The features and world experience of information risks management are analyzed in the article. The necessity of development of a comprehensive approach to the analysis and management of information risks in corporate systems as a whole, and in the CRM-system in particular is proved. This approach provides a systematic analysis of all components of quality and security of information, affecting to efficiency of usage of data protection mechanisms in the CRM-system. The economic and mathematical model was built with the application of tools of fuzzy sets and fuzzy logic theory, which can more accurately measure the quantitative and qualitative aspects of information risk at enterprise, take into account expert knowledge in the subject area and carry out tuning of models on the real examples of security systems in the corporation information environment.
Ключові слова: Інформаційний ризик, CRM-система, чинники інформаційних ризиків, вразливість, рівень загроз, дієвість засобів захисту інформації.
Key words: information risk, CRM-system, information risk’s factors, vulnerability, threat level, effectiveness of data protection tools.
УДК: [005.52:005.334:519.86]:334.784(043.3)
UDC: [005.52:005.334:519.86]:334.784(043.3)

JEL: C45 C89 D81

To cite paper
In APA style
Chernyak, O., & Sikorskyi, D. (2016). Fuzzy approach to information risks’ measurement in CRM-systems. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 5, 199-232. http://doi.org/10.33111/nfmte.2016.199
In MON style
Черняк О., Сікорський Д. Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2016. № 5. С. 199-232. http://doi.org/10.33111/nfmte.2016.199 (дата звернення: 17.04.2024).
With transliteration
Chernyak, O., Sikorskyi, D. (2016) Nechitkyi pidkhid do otsiniuvannia rivnia informatsiinykh ryzykiv u CRM-systemakh [Fuzzy approach to information risks’ measurement in CRM-systems]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 5. pp. 199-232. http://doi.org/10.33111/nfmte.2016.199 [in Ukrainian] (accessed 17 Apr 2024).
# 5 / 2016 # 5 / 2016
Download Paper
102
Views
25
Downloads
1
Cited by