Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб

Analysis of the criteria significance in assessing the creditworthiness of individuals

DOI:

10.33111/nfmte.2017.003

Анотація: Стаття присвячена вирішенню завдання аналізу вагомості характеристик потенційних позичальників – фізичних осіб в оцінюванні їх кредитоспроможності. Обґрунтовано доцільність застосування з цією метою методу нечіткого багатокритеріального аналізу, за яким вибір найбільш кредитоспроможних позичальників за рядом критеріїв здійснюється на основі парних порівнянь альтернатив. Особливістю запропонованого методу є застосування принципу Беллмана-Заде, згідно якого компенсація недоліку одних показників надлишком інших є неприпустимою. Як розв’язок, найпривабливішим для кредитування визначається потенційний позичальник, який одночасно задовольняє усім критеріям найбільшою мірою. В ході проведеного аналізу сформовано множину критеріїв оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб і виявлено вплив критеріїв на можливість підвищення ефективності такої оцінки. Практичною цінністю проведеного дослідження є отримані нові знання щодо впливу критеріїв відбору фізичних осіб на оцінювання ризику дефолту, що в подальшому слугуватиме одним із інструментів для попередження втрат від невиконання кредитних зобов’язань.
Abstract: The article is devoted to solving the problems of analyzing the weight of the characteristics of potential borrowers — individuals in assessing their creditworthiness. The expediency of applying for this purpose the method of fuzzy multi-criteria analysis is substantiated, according to which the selection of the most creditworthy borrowers for a number of criteria is carried out on the basis of paired comparisons of alternatives. A feature of the proposed method is the application of the Bellman-Zadeh principle, according to which compensation for the lack of certain indicators by an overabundance of others is unacceptable. As a solution, the most attractive for lending is the potential borrower, which meets all the criteria to the greatest extent. In the course of the analysis a number of criteria for assessing the creditworthiness of individuals were formed and the influence of the criteria on the possibility of improving the efficiency of such an assessment was shown. The practical value of the research is the new knowledge gained on the impact of the selection criteria of individuals on the credit risk assessment, which in the future will serve as one of the tools to prevent costs from defaulting on loan commitments
Ключові слова: кредитоспроможність фізичної особи, кредитний ризик, багатокритеріальний аналіз, нечіткі множини, парні порівняння.
Key words: creditworthiness of an individual, credit risk, multicriteria analysis, fuzzy sets, pair comparisons.
УДК: 330.4: 336.774
UDC: 330.4: 336.774

JEL: C13 D70 D81 E51

To cite paper
In APA style
Havryliuk, G. (2017). Analysis of the criteria significance in assessing the creditworthiness of individuals. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 6, 3-24. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.003
In MON style
Гаврилюк Г. Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2017. № 6. С. 3-24. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.003 (дата звернення: 17.04.2024).
With transliteration
Havryliuk, G. (2017) Analiz vahomosti kryteriiv v otsiniuvanni kredytospromozhnosti fizychnykh osib [Analysis of the criteria significance in assessing the creditworthiness of individuals]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 6. pp. 3-24. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.003 [in Ukrainian] (accessed 17 Apr 2024).
# 6 / 2017 # 6 / 2017
Download Paper
79
Views
5
Downloads
0
Cited by