Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Оцінка довіри: теоретичні моделі та результати емпіричного дослідження на прикладі соціальних мереж

Trust evaluation: theoretical models and results of empirical research on social networks

DOI:

10.33111/nfmte.2017.068

Анотація: В умовах переходу до е-суспільства кількість інформації, що генерується щодня, зростає швидкими темпами, при цьому оцінювати її якість і достовірність стає все складніше. Це веде до формування підвищеного попиту на методи та моделі оцінки довіри як до джерел інформації, так і до самої інформації. До поняття довіри останніми роками зверталися вчені з різних наукових сфер – психології, соціології, економіки, інформатики. Однак, незважаючи на зростаючу кількість наукових публікацій у даному напрямку, дослідження залишаються фрагментарними та не дають цілісного уявлення про особливості формування та поширення довіри в суспільстві.
Новий міждисциплінарний напрямок – аналіз даних соціальних медіа, в рамках якого досліджуються профілі та поведінка користувачів онлайнових соціальних мереж, – охоплює такі області як машинне навчання, штучний інтелект, візуалізація даних, алгоритми пошуку інформації, лінгвістика та масштабні обчислення. Беручи до уваги той факт, що користувачами соціальних мереж сьогодні є понад чверть населення планети, соціальні дані представляють собою репрезентативний зріз суспільства та можуть скласти основу для побудови та верифікації моделей оцінки довіри.
Метою дослідження є перевірка теоретичних гіпотез моделей оцінки довіри на основі аналізу поведінки користувачів і структури соціальних мереж. У статті проаналізовано розподіл користувачів, їх повідомлень, друзів і груп, описані нетипові приклади.
В результаті кластеризації користувачів ідентифіковані типи їх поведінки: виявлено кластери «письменників», «розповсюджувачів» інформації та її споживачів – «читачів», а також кластер «малоактивних» користувачів. Аналіз кластерів показав, що найчастіше генератори контенту не є основним каналом поширення інформації, що суперечить теоретичним припущенням моделі оцінки довіри. Однак дослідження структури неявних зв’язків між агентами свідчить на користь гіпотези про те, що ті користувачі, які найбільш активно пишуть, мають найбільше число контактів і користуються найбільшою довірою.
Abstract: The amount of daily generated information is growing at a catastrophic rate while assessing its quality and reliability becomes more and more difficult. This leads to an increase in demand for methods and models of trust evaluation both to sources of information and to information itself. Scientists from various fields – psychology, sociology, economics, and computer science – dealt with the concept of trust in recent years. However, despite the growing number of scientific publications in this field, the relevant studies are fragmented and there is not yet a holistic understanding of the topic.
A new interdisciplinary area – Social Media Mining, which studies social networks structures, users’ profiles and their behavior, spans areas such as machine learning, graph mining, information retrieval, knowledge-based systems, linguistics, common-sense reasoning, natural language processing and big data computing. Taking into account the fact that more than a quarter of the world population are users of several online social networks, social data are fully representative cross-section of society and can be the basis for the design and verification of trust models.
The purpose of the study is to examine the theoretical assumptions of trust models based on an analysis of users behavior and the structure of social networks. The article examines the distribution of users, their messages, friends and groups, describes atypical examples. Users clustering allowed identifying the types of their posting behavior: identified the clusters of “writers”, “distributors” of information and its consumers – “readers”, as well as a cluster of “low-active” users.
Analysis of clusters showed that content generators are not the main channel for diffusion of information, which contradicts the theoretical assumptions of trust model. However, a study of the implicit relationships structure confirms the hypothesis that “writers” have the largest number of contacts and are most trusted.
Ключові слова: онлайнові соціальні мережі (ОСМ), моделі оцінки довіри, типи поведінки користувачів, карти Кохонена, структура мережі, графові моделі
Key words: online social network (OSN), trust evaluation model, users posting behavior, Kohonen map, network structure, graph model.
УДК: 330.47:519
UDC: 330.47:519

JEL: C45 C81 D85

To cite paper
In APA style
Kononova, K. (2017). Trust evaluation: theoretical models and results of empirical research on social networks. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 6, 68-89. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.068
In MON style
Кононова К. Оцінка довіри: теоретичні моделі та результати емпіричного дослідження на прикладі соціальних мереж. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2017. № 6. С. 68-89. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.068 (дата звернення: 17.04.2024).
With transliteration
Kononova, K. (2017) Otsinka doviry: teoretychni modeli ta rezultaty empirychnoho doslidzhennia na prykladi sotsialnykh merezh [Trust evaluation: theoretical models and results of empirical research on social networks]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 6. pp. 68-89. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.068 [in Ukrainian] (accessed 17 Apr 2024).
# 6 / 2017 # 6 / 2017
Download Paper
86
Views
5
Downloads
0
Cited by