Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці

Modeling of innovative intellectual decision-making systems in the economy

DOI:

10.33111/nfmte.2017.090

Анотація: У статті систематизовано та розширено теоретико-методологічні засади процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень. Визначено концептуальні підходи до застосування методів інтелектуальних обчислень для моделювання систем прийняття рішень. Запропоновано класифікацію методів інтелектуальних обчислень і класифікацію задач з аналізу та обробки даних. Розглянуто методологічні підходи до реалізації процесів спостереження, моделювання, ідентифікації та оцінки ефективності результатів моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці.
Предметом дослідження є методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці.
Метою дослідження є формалізація процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень для підвищення ефективності функціонування суб’єктів економічної діяльності.
Результати дослідження дозволяють підвищити ефективність роботи із слабко структурованою інформацією, а також якість прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності.
Abstract: The article systematizes and extends the theoretical and methodological foundations of the synthesis processes of innovative intellectual decision-making systems. Conceptual approaches to application of methods of intellectual calculations for modeling of systems of decision-making are defined. Classification of methods of soft computing, and classification of tasks of data analysis and data processing are offered. Methodological approaches to implementation of the processes of observation, modeling, identification and evaluation of effectiveness of the results of innovative intellectual decision-making systems modeling in the economy are considered.
The subject of study is the modeling of innovative intellectual decision-making systems in the economy.
The research objective is to formalize the synthesis processes of innovative intellectual decision-making systems to improve the efficiency of the functioning of economic systems.
The results of the research make it possible to improve the efficiency of poorly structured data processing and the quality of decisionmaking under uncertainty.
Ключові слова: інтелектуальні обчислення, інтелектуальні системи, прийняття рішень, нейронні мережі, аналіз даних, обробка даних, ідентифікація, моделювання, оцінка ефективності.
Key words: intellectual calculations, decision making, neural networks, data analysis, data processing, identification, modeling, assessment of efficiency
УДК: 004.89:519.816
UDC: 004.89:519.816

JEL: C45 C51 C52 C81 D81

To cite paper
In APA style
Lysenko, Y., & Mints, O. (2017). Modeling of innovative intellectual decision-making systems in the economy. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 6, 90-141. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.090
In MON style
Лисенко Ю., Мінц О. Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2017. № 6. С. 90-141. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.090 (дата звернення: 22.07.2024).
With transliteration
Lysenko, Y., Mints, O. (2017) Modeliuvannia innovatsiinykh intelektualnykh system pryiniattia rishen v ekonomitsi [Modeling of innovative intellectual decision-making systems in the economy]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 6. pp. 90-141. http://doi.org/10.33111/nfmte.2017.090 [in Ukrainian] (accessed 22 Jul 2024).
# 6 / 2017 # 6 / 2017
Download Paper
127
Views
20
Downloads
1
Cited by