Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств

Studying the dynamics of nonlinear interaction between enterprise populations

DOI:

10.33111/nfmte.2018.078

Анотація: У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує динаміку питомих доходів конкуруючих популяцій підприємств у відносинах протокооперації, нелінійності зростання та конкуренції і може застосовуватися для аналізу динаміки перехідних процесів у різних сценаріях життєвих циклів, а також для прогнозування синергетичного ефекту злиття та поглинання. Проведено біфуркаційний аналіз можливих сценаріїв динамічних режимів проходження процесів злиття та поглинання з використанням нейромережевої системи розпізнавання образів. З цією метою у статті побудовано самоорганізаційну карту Кохонена, яка здійснювала розпізнавання фазових портретів біфуркаційних діаграм життєвого циклу підприємств за п’ятьма окремими класами, відповідно до сценаріїв їх розвитку. У результаті проведеного експериментального дослідження виявлено характерні режими перебігу еволюції економічних систем, зроблено висновки щодо механізмів впливу зовнішнього середовища та внутрішньої структури на режим еволюції популяцій підприємств.
Abstract: The article highlights the results of a study of the dynamic evolutionary processes of trophic relations between populations of enterprises. A model based on differential equations is constructed, which describes the economic system and takes into account the dynamics of the specific income of competing populations of enterprises in relations of protocooperation, nonlinearity of growth and competition. This model can be used to analyze the dynamics of transient processes in various life cycle scenarios and predict the synergistic effect of mergers and acquisitions. A bifurcation analysis of possible scenarios of dynamic modes of merger and acquisition processes using the neural network system of pattern recognition was carried out. To this end, a Kohonen self‐organizing map has been constructed, which recognizes phase portraits of bifurcation diagrams of enterprises life cycle into five separate classes in accordance with the scenarios of their development. As a result of the experimental study, characteristic modes of the evolution of economic systems were revealed, and also conclusions were made on the mechanisms of influence of the external environment and internal structure on the regime of evolution of populations of enterprises.
Ключові слова: моделювання, еволюція, злиття, поглинання, самоорганізація, карта Кохонена, біфуркаційний аналіз, атрактор
Key words: modeling, evolution, merger, acquisition, self­organization, Kohonen map, bifurcation analysis, attractor.
УДК: 330.342.3: 330.46
UDC: 330.342.3: 330.46

JEL: C22 C53 D58 E11 O11

To cite paper
In APA style
Ivanchenko, H., & Vashchaiev, S. (2018). Studying the dynamics of nonlinear interaction between enterprise populations. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 7, 78-110. http://doi.org/10.33111/nfmte.2018.078
In MON style
Іванченко Г., Ващаєв С. Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2018. № 7. С. 78-110. http://doi.org/10.33111/nfmte.2018.078 (дата звернення: 19.06.2024).
With transliteration
Ivanchenko, H., Vashchaiev, S. (2018) Doslidzhennia dynamiky neliniinoi vzaiemodii populiatsii pidpryiemstv [Studying the dynamics of nonlinear interaction between enterprise populations]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 7. pp. 78-110. http://doi.org/10.33111/nfmte.2018.078 [in Ukrainian] (accessed 19 Jun 2024).
# 7 / 2018 # 7 / 2018
Download Paper
124
Views
23
Downloads
0
Cited by