Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз

Modeling of cross-border spreading of financial crisis

DOI:

10.33111/nfmte.2019.147

Анотація: У статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової структури цих процесів автором вводиться термін «латентний період» та обґрунтовується алгоритм визначення його часових меж. Проведено кількісне оцінювання ефективності запропонованої концепції. Спираючись на отримані результати здійснено відбір макроекономічних індикаторів, що характеризують стан основних каналів поширення кризових явищ і відображають деформаційні процеси в економіці за деякий час до завершення латентного періоду. В результаті проведеного аналізу та експериментального тестування сформовано систему вхідних класифікаційних характеристик, необхідних для побудови економіко-математичної моделі прогнозування наслідків поширення фінансової кризи: обсяг офіційних золотовалютних резервів без урахування золота; співвідношення грошового агрегату М2 до обсягу золотовалютних резервів; грошовий мультиплікатор; зміна грошового агрегату М0; зміна грошового агрегату М2; спред ставки відсот-ка по кредитах в іноземній валюті всередині країни до аналогічного показника за кордоном; коефіцієнт монетизації економіки; зростання експорту; зростання імпорту; частка експорту у ВВП.
Отримана нейронна мережа-класифікатор на базі самоорганізаційної карти Кохонена розподіляє простір вихідних точок (кожна з котрих має просторову розмірність у десять координат та характеризується часовою глибиною у тривалість латентного періоду для досліджуваної країни) на кластери, в яких динаміка таких індикаторів як ВВП, реальний обмінний курс до СПЗ, обсяг золото-валютних резервів, гарантований державний борг та вартість облігацій зовнішньої державної позики є подібною. Це дозволило сформувати базу сценаріїв можливої поведінки економік під впливом процесів поширення кризових явищ на основі макропоказників, що характеризують стан фінансового та торгівельного каналів поширення.
Abstract: The article deals with the features of the crisis propagation through financial and trade channels. The basic premises that should be taken into account when modeling them are given. In particular, to describe the temporal structure of these processes, the author introduces the term «latent period» and substantiates an algorithm for determining its time boundaries. A quantitative assessment of the proposed concept efficiency was carried out. Based on the results obtained, a selection of macroeconomic indicators was carried out which characterize the main channels for the spread of crisis phenomena and describe the deformation processes well in advance of the end of the latent period. As a result of analysis and testing, a system of input classification characteristics is formed, which are necessary to build an economic and mathematical model for predicting the effects of the financial crisis spreading: total reserves excluding gold; the ratio of the M2 monetary aggregate to the total reserves; money multiplier; change in the monetary aggregate M0; change in the monetary aggregate M2; spread of interest rates on loans in foreign currency within the country to the same indicator abroad; monetization coefficient; export growth; import growth; export share in GDP.
The obtained neural network-classifier divides the space of the starting points (each of which has a spatial dimension of ten coordinates and is characterized by a time depth in the latency period for the country under study) into clusters, within which the dynamics of such indicators as GDP, national currency per SDR, total reserves excluding gold, publicly guaranteed debt and the value of external government loan bonds are similar. This allowed us to form a base of scenarios of the possible behavior of economies under the influence of the processes of the spread of crisis phenomena based on macro indicators characterizing the state of the financial and trade spreading channels.
Ключові слова: фінансова криза, канали поширення кризи, латентний період, макроекономічний індикатор, ранговий коефіцієнт конкордації, нейронна мережа, карта Кохонена
Key words: financial crisis, channels of crisis spreading, latency period, macroeconomic indicator, rank coefficient of concordance, neural network, Kohonen map.
УДК: 338.124.4, 519.865.7
UDC: 338.124.4, 519.865.7

JEL: C45 F36 G15 G17

To cite paper
In APA style
Strelchenko, I. (2019). Modeling of cross-border spreading of financial crisis. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 8, 147-174. http://doi.org/10.33111/nfmte.2019.147
In MON style
Стрельченко І. Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2019. № 8. С. 147-174. http://doi.org/10.33111/nfmte.2019.147 (дата звернення: 17.04.2024).
With transliteration
Strelchenko, I. (2019) Modeliuvannia protsesiv transhranychnoho poshyrennia finansovykh kryz [Modeling of cross-border spreading of financial crisis]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 8. pp. 147-174. http://doi.org/10.33111/nfmte.2019.147 [in Ukrainian] (accessed 17 Apr 2024).
# 8 / 2019 # 8 / 2019
Download Paper
129
Views
17
Downloads
0
Cited by
Cited 2 times in Scopus