Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Нейро-нечітке моделювання мовно-комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей

Neuro-fuzzy modelling of economic specialties students’ speech-communicative professional competence

DOI:

10.33111/nfmte.2020.003

Анотація: У статті запропоновано новий методологічний підхід та відповідний математичний апарат на основі методів нейронних мереж та нечіткої логіки для оцінювання рівня мовно-комунікативної професійної компетентності студента. Вперше запропоновано математичну модель для оцінки рівня мовно-комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей та метод її формалізації на основі математичного апарату нечіткої логіки та нейронної мережі Хопфілда. Це дозволяє точно й адекватно з меншими втратами часу відобразити набір вхідних параметрів до набору результуючих рішень, беручи до уваги широкий діапазон як кількісних, так і якісних факторів впливу для врахування складності та динамічності такого процесу. Для проведення розрахунків такої слабоформалізованої характеристики, як мовно-комунікативна професійна компетентність, автори статті пропонують використовувати агрегуючі функції, які дозволяють оцінити рівні: психофізичних якостей студента; особистісні якості; мовну компетентність студента економічних спеціальностей; мовленнєву компетентність; уміння забезпечити якість мовлення студента; уміння підвищувати ефективність комунікативного процесу мовлення студента. Проведені розрахунки продемонстрували валідність та ефективність запропонованого підходу та розробленого комплексу моделей для розв’язання задач із багатьма суб’єктивними змінними в умовах суттєвоїневизначеності.
Abstract: In the article, the new methodological approach and the corresponding mathematical apparatus based on neural networks and fuzzy logic methods for assessing the student’s speech-communicative professional competence level are proposed. It was proposed for the first time: the mathematical model for estimating the level of speech-communicative professional competence of economic specialties students and its formalization method based on the mathematical apparatus of fuzzy logic and the Hopfield neural network. It allows precisely and adequately with less losing time to map the set of input parameters to the set of resulting solutions, taking into account the wide range of both quantitative and qualitative factors of influence consider the complexity and dynamism of such a process. To carry out calculations of such a weakly formalized characteristic as speechcommunicative professional competence, the authors of the article propose the use of aggregation functions which allow assessing the levels of: psychophysical qualities of the student; personal qualities of the student; language competence of the economic specialties student; student’s speech competence; ability to ensure the quality of the student’s speech; skills to increase the effectiveness of the communicative process of student’s speech.
The calculations performed have demonstrated the applicability and effectiveness of the proposed approach and the developed complex of models for solving problems with many subjective variables and significant uncertainty.
Ключові слова: математична модель у лінгвістиці, мовнокомунікативна компетентність, нечітко-логічне моделювання, нейронне моделювання, нейронна мережа Хопфілда
Key words: mathematical model in linguistics, speech-communicative competence, fuzzy-logic modeling, neural modeling, Hopfield neural network
УДК: 519.8.816
UDC: 519.8.816

JEL: C02 C45 I23

To cite paper
In APA style
Azarova, A., Radomska, L., & Azarova, L. (2020). Neuro-fuzzy modelling of economic specialties students’ speech-communicative professional competence. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 9, 3-25. http://doi.org/10.33111/nfmte.2020.003
In MON style
Азарова А., Радомська Л., Азарова Л. Нейро-нечітке моделювання мовно-комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2020. № 9. С. 3-25. http://doi.org/10.33111/nfmte.2020.003 (дата звернення: 23.07.2024).
With transliteration
Azarova, A., Radomska, L., Azarova, L. (2020) Neiro-nechitke modeliuvannia movno-komunikatyvnoi profesiinoi kompetentnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [Neuro-fuzzy modelling of economic specialties students’ speech-communicative professional competence]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 9. pp. 3-25. http://doi.org/10.33111/nfmte.2020.003 (accessed 23 Jul 2024).
# 9 / 2020 # 9 / 2020
Download Paper
150
Views
71
Downloads
0
Cited by